શનિવાર, 20 ડિસેમ્બર, 2014

મંગળવાર, 11 નવેમ્બર, 2014

સોમવાર, 10 નવેમ્બર, 2014

આવેદનપત્રો ભરવા માટે બાયસેગ દ્વારા માર્ગદર્શન.

ધોરણ -૧૦ અને ધોરણ -૧૨ [તમામ
પ્રવાહ ] ના જાહેર પરીક્ષા માં ઉપસ્થિત
રહેનાર વિદ્યાર્થી ઓં
ના આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરવા માટે
વિગતવાર માર્ગદર્શન આપવા માટે બાયસેગ
સ્ટુડીઓ મારફતે તારીખ : ૧૩/૧૧/૨૦૧૪
ના રોજ સવારે ૧૦.૩૦ થી ૧૨.૦૦ કલાક
દરમ્યાન માર્ગદર્શન આપવામો આવશે
જેની તમામ આચાર્યો તથા શિક્ષકો અને
વહીવટી કર્મચારીઓ આ કાર્યક્રમ જોવે તે
જરૂરી છ

aaj thi board exam form bharashe...

રવિવાર, 9 નવેમ્બર, 2014

Rajya ma 17 Police Station manjur; 1267 Navi Jagyao.....

Rajya ma 17 Police Station manjur;
1267 Navi Jagyao.....

Science Semester 3 ma Students ne+ 18 Marks ni Lahaani......

Science Semester 3 ma Students ne
+ 18 Marks ni Lahaani......